Ramazon taqvimi 2021 yil og'iz yopish va og'iz ochish / Рамазон таквими 2021 йил огиз ёпиш ва огиз очиш

Adminstrator avatar   
Adminstrator
Рамазон 2021 йил таквими / Ramazon taqvimi-2021 yil

Ro‘za tutish (saharlik, og‘iz yopish) duosi

ُ َر ْكب َ ُ أ َ ًص ِ ا ل ِله َ ت َع َالى أ َم ْغرِ ِب َ ، خ ِال َِل ْى ال َ َم َض َ ان ِ م َن ْ الَف ْجرِ إ ر َ صوْمَ َ ش ْهر ُصومَ َ َ ْن أ َ ْ ُت أ ي َنوَ

Navaytu an asuvma sovma shahri ramazona minal fajri ilal mag‘ribi, xolisan lillahi ta’aalaa Allohu akbar.

Ma’nosi: Ramazon oyining ro‘zasini subhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun Alloh buyukdir.

Iftorlik (og‘iz ochish) duosi  

ْ َحمَ ر َ َا أ َ ْح َمِت َك ي ُت ِ بر ْ َّخر َ ما أ َى م َ ا ق َّد ْم ُت وَ َ ِل ْ ُت َ ، ف ْغ ِفر ْ ْفَتر َ َّكْل ُت وَ َ عَلى رِْزِق َك أ ْ َك َ توَ آمْن ُت وَ َ عَلي ص ْم ُت وَ ِ ب َك َ َا َّللُه َّم َ ل َك ُ َّ الر ِ اح ِم َ ين

Allohumma laka sumtu va bika aamantu va a’layka tavakkaltu va a’laa rizqika aftartu, fag‘firliy ma qoddamtu va maa axxortu birohmatika yaa arhamar roohimiyn.

 Ma’nosi: Ey Alloh, ushbu Ro‘zamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim. Ey mehribonlarning eng mehriboni, mening avvalgi va keyingi gunohlarimni mag‘firat qilgil.

0 Izohlar

Hech qanday fikr topilmadi